POLA ESPERANTO-ASOCIO FILIO EN KOSZALIN
poŝtkesto 30. 75-016 KOSZALIN-1. POLLANDO
poŝtelefono: +48/ 503-417-825 emailo: barslavo@poczta.onet.pl
LA 29-a ĈEBALTA ESPERANTISTA PRINTEMPO
MIELNO (PL) 12.06. – 20.06. 2007 jaro

                               Pola Esperanto-Asocio Filio en KOSZALIN organizas en la tagoj 12-20 de junio 2007 jaro la 29-an ĈEBALTAN ESPERANTISTAN PRINTEMPON kun riĉa kaj varia E-PROGRAMO. Tiu ĉi internacia E-aranĝo okazos en la atrakcia kaj ĉarmoplena ripozloko MIELNO, pitoreske situanta inter BALTA MARO kaj JAMNO – lago, 12 km nordokcidente de la distrikta kaj vizitinda urbo KOSZALIN.     Pri atrakcio de MIELNO decidas ĉefe la naturaj valoroj: sabloriĉa strando kun altiĝantaj dunoj, verda strio de pinarbaro, granda lago kaj saniga mikroklimato kun aero saturita de jodo. Ne mankas en Mielno distraĵoj, oni povas tie agrable sin amuzi.

En la programo de la 29-a ĈEP troviĝos: interesaj prelegoj kun videofilmoj,  konkursoj kun valoraj premioj, ekskursoj al vizitindaj lokoj,  ĉiutaga  kantado, dancado kaj lingvoperfektigado. Antaŭtagmeze ĉiu havos sufiĉe da tempo por regeneri sian sanon dum aktiva ripozado: promenado, biciklado, naĝado, sunumado. Oni povas sunumi ankaŭ sur la proksima naturista strando, kreanta veran paradizon por naturamantoj. En Mielno eblas naĝi en kvar tegitaj naĝejoj kun varmigata marakvo, sed tiu plezuro estas aparte pagenda. Ĉiu povas malmultekoste pruntepreni jakton, remboaton aŭ akvobiciklon por agrable navigi tra JAMNO-lago.

Esperantistoj el diversaj landoj havos okazon prezenti  propran programon.  Ni petas kunporti al MIELNO diversajn esperantaĵojn, sonkasedojn kun belaj kanzonoj, E-videofilmojn, ktp.

L O Ĝ L O K O:  GASTAMA  RIPOZCENTRO  de  POPOLAJ  SPORTTEAMOJ.
A D R E S O :  76- 032 MIELNO,
str. Mickiewicza 3. (facile atingebla per busoj).
Tiu ĉi ripozcentro, nomata ankaŭ Sporta Hotelo, konsistas el 5 duetaĝaj domoj kun sunterasoj, estas ĉirkaŭbarita kaj garantias al aŭtoposedantoj sekuran aŭtoparkon. Ĝi situas ĉ. 150 m de JAMNO-lago kaj  ĉ. 75 m  de sabloza strando.
L O Ĝ K O N D I Ĉ O J:  Loĝado
nur en dulitaj, bone ekipitaj ĉambroj kun propraj lavujoj. En ĉiu koridoro estas 4 ĉambroj kaj 2 duŝejoj, eblas saŭni, bilardi, kafumi ktp.
SURLOKE TROVIĜAS
: belega manĝejo, kunvenejo, diskejo kaj florornamita korto kun multaj sidlokoj por ripozi, babili kaj kanti. En la ripozcentro ne ekzistas unulitaj ĉambroj. Geedzaj paroj loĝas grandparte en duĉambraj apartamentoj kun propra banĉambro. Se iu nepre deziras loĝi sola, devas pagi aldone la dormokostojn por la dua libera lito.
PARTOPRENKOTIZO: inkluzivas oportunan loĝadon,
bongustajn manĝojn (tri manĝoj potage), kongresajn materialojn kaj riĉan E-programon kun 2 busaj ekskursoj sed  bedaŭrinde nenian   s a n a s e k u r o n.
PARTOPRENKOTIZO  VARIAS  DEPENDE  de  ALIĜTEMPO kaj egalas al:
        A                  B

140 eŭro      230 eŭro    (aŭ egalvaloro)  -   aliĝo ĝis la 30.03.
2007 jaro
150 eŭro      240 eŭro
    (aŭ egalvaloro)  -   aliĝo ĝis la 30.04.2007 jaro
160 eŭro      250 eŭro
    (aŭ egalvaloro)  -   aliĝo ĝis la 30.05.2007 jaro
TARIFO:  A -   por samideanoj el ekssocialismaj landoj,
el Azio kaj Afriko,  
                  B -   por  esperantistoj el ceteraj landoj (ankaŭ el iama GDR),

A T E N T O N : Post la 25-a de majo 2007 jaro organizantoj ne garantias
akcepton de aliĝiloj. Ni rememorigas al poloj, ke anta
ŭpago ne estas repagebla, sed ĝi estas transdonebla al alia persono.

A L I Ĝ M A N I E R O : Oni devas precize plenigi la kunmetitan aliĝilon kaj resendi ĝin kiel eble plej frue al ĈEP- ORGANIZANTOJ.
Ĉiuj aliĝintoj el Pollando devas ĝiri antaŭpagon de 100 PLN (polaj zlotoj) en la banko-konton de Pola Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin.

La aranĝo komenciĝos de la tagmanĝo (la 12-an de junio) kaj finiĝos post la matenmanĝo (la 20-an de junio). 

A L V E N O
: Oni povas veni Mielnon jam la 11-an de junio posttagmeze. FORVETURO HEJMEN:
  la 20-an de junio antaŭtagmeze kaj eĉ posttagmeze.
MIELNO  estas facile atingebla per diversaj trafikiloj
. De  KOSZALIN  al  MIELNO
cirkulas urbaj busoj N-ro 1. (BUSHALTEJO troviĝas apud koŝalina stacidomo).

En MIELNO
oni devas elaŭtobusiĝi ĉe la tria bushaltejo kaj post dekkelkaj paŝoj iri maldekstren, laŭ  nia direktomontrilo kun VERDA STELO. Oni povas veni MIELNON ankaŭ per unu el pluraj minibusoj, starantaj ĉe koŝalina stacidomo. Se estos kun vi almenaŭ unu esperantist/-in/o, ŝoforo  volonte transportos vin al SPORTA HOTELO.
                       
KARAJ GESAMIDEANOJ, ne perdu la okazon, venu MIELNON kaj partoprenu la 29-an  ĈEBALTAN  ESPERANTISTAN  PRINTEMPON.
La aranĝo impresos vin forte pro neripetebla  Esperantista etoso kaj riĉa E-programo. Ĝi donos al vi bonegan okazon por profundigi vian lingvokonon, ligi novajn amikajn kontaktojn kaj agrable pasigi la tempon ĉe la Balta Maro.

Ju pli frue vi aliĝos, des pli bonan ŝancon vi havos por ricevi pli belajn ĉambrojn.

Oni povas  ankaŭ aliĝadi rete. Tiun ĉi informilon sekvas  aliĝilo. (unu por ĉiuj)

KORESPONDADRESO: POLA ESPERANTO-ASOCIO, BOX 30,  75-016 Koszalin-1 Pollando, poŝtelefono al ĈEP-organizanto:     +48 / (0) 503- 417- 825.
RETADRESOJ:
barslavo@poczta.onet.pl    barslavo@wp.pl

ORGANIZA KOMITATO     

reveno al ĉefa paĝo

Ĉi tie klaku por aperigi aliĝilon al la 29-a ĈEP (en la versio .doc)